• Nederlands
 • English

Ayurveda en Autisme

Door agn op 28-11-2009
Auteur artikel: Anil K. Mehta G.A.M.S (Graduate of Ayurvedic Medicine and Surgery). Autisme een aandoening die in de reguliere geneeskunde als ongeneeslijk wordt beschouwd. Sommige beweren dat het genetisch is en anderen zeggen dat het een gedragsproblematische aandoening is. Een feit is dat mensen die met deze kinderen of volwassenen omgaan en werken vaak, doordat ze zich verdiepen in het probleem van de betrokkene, er achter komen dat ze te maken hebben met een heel bijzonder persoon. Mits je de tijd neemt om dit te ontdekken door te luisteren naar de manier waarop hij/zij de dingen waarneemt, ervaart en een beeld vormt. Van zeer betrokken en liefdevolle ouders en behandelaars hoor je dan dat ze te maken hebben met iemand met een bijzondere kijk op de dingen. Maar bovenal een mens die bereid is te praten zolang jij bereid bent je te verdiepen in hem of haar en contact zoekt op een manier die begrijpelijk is voor de mens achter het masker van autisme.

Deze manier van behandelen en begeleiden van een mens met autisme door te luisteren, in te leven en begrijpen sluit naadloos aan op de Ayurvedische geneeswijze. Waar ieder individu zijn eigen specifieke basisconstitutie heeft en niets afwijkend is van de norm maar uniek én persoonlijk. Dit geldt ook wanneer zich een onbalans voordoet, ook deze is persoonlijke en unieke. Autisme is zo’n aandoening waarbij je heel persoonlijk gericht te werk moet gaan, maatwerk als het ware en geen confectie pakje want geen autist heeft het zelfde scala aan problemen of kan op een standaard manier behandeld of benaderd worden. Wel zijn er veel voorkomende kenmerken zoals hypergevoelige zintuigen, constipatie en stemmingswisselingen.
Juist door heel specifiek te gaan kijken naar de onbalans volgens Ayurveda en de unieke benaderingsmanier te vinden van de autistische persoon kan de betrokkene een leerproces aan gaan en verbeteringen aan brengen in zijn/haar situatie.
Ayurveda kijkt niet naar de ziekte maar naar de onderliggende oorzaak, onbalans tussen de vijf elementen samengevat in het Tridosha systeem (lichamelijke kwaliteiten) en Triguna (geestelijke kwaliteiten). Hierdoor kan Ayurveda een uitstekende aanvulling zijn op het behandelen van autisme. Naast alle hulpverlening die er reeds is op het gebied van medische begeleiding, therapie vormen, thuis, school en werk.
Om een autist een betere kwaliteit van leven te geven is een nauwe samenwerking nodig tussen behandelaar(s), ouders en autist. Ouders zijn (zeker wanneer het een kind betreft) de oren, ogen en handen van de behandelaar. Zij behoren vaak tot de kleine kring van mensen die geaccepteerd worden in de wereld van een autist. Hoe eerder een behandeling begint voor de autist samen met de ouder en de behandelaar des te beter zijn de verwachting.
 
In dit artikel gaan we wat dieper in op de problematiek van autisme. Wat zijn de signalen die een kind afgeeft die verband houden met autisme en welke kunnen afkomstig zijn uit het slecht functioneren van bepaalde systemen in het lichaam. En hoe kan je een kind helpen zonder zwaar medicijngebruik maar met een aangepaste leefstijl en dieet.
 
AUTISME SPECTRUM STOORNIS
Allereerst een aantal definities van stoornissen op een rijtje die vallen onder de verzamelnaam Autisme Spectrum Stoornis (ASS / ASD). In dit artikel wordt afwisselend gesproken over klassiek autisme en ASS. Klassiek autisme is een onderdeel van Autisme Spectrum Stoornis. Klassiek autisme is de basis bij het vaststellen van de diagnose alle overige stoornissen hebben onderdelen van klassiek autisme in het ziektebeeld maar worden verder niet besproken als alleen in het cluster ASS.
 
Klassiek autisme is een stoornis welke valt onder de autismespectrum stoornissen[i], een groep aandoeningen die vergelijkbare symptomen en een zelfde diagnosesysteem (DSM-IV-TR) hebben. Er zijn 5 autisme spectrum stoornissen:
 1. Klassiek autisme.
Ook wel \\\'syndroom van Kanner\\\' ofautistische stoornis genoemd. De aandoening begint voor de leeftijd van drie jaar en kenmerkt zich door een achterblijvende ontwikkeling op drie gebieden:
  • sociale en empatische contacten
  • ontwikkeling van communicatie en taal
  • gedragsontwikkeling.
Deze drie gebieden worden samen ook wel de (autistische) triade genoemd. Hoewel voor de diagnose van klassiek autisme geen mentale achterstand vereist is komt dit helaas bij ongeveer 75 procent van de gevallen voor.
 1. Stoornis van Rett.
Of het syndroom van Rett is een vrij zeldzame (ca. 10 nieuwe gevallen / jaar in Nederland, incidentie 1:12.000 tot 1:18.000) aangeboren aandoening die vrijwel alleen bij meisjes voorkomt. Ze leidt tot ernstige geestelijke en lichamelijke invaliditeit. In termen van de klassieke genetica gaat het om een X- gebonden dominante stoornis die bij jongetjes voor de geboorte al dodelijk is. Tot vijf maanden na de geboorte kennen de meisjes een normale ontwikkeling daarna kunnen de volgende symptomen optreden: verminderde schedelgroei, verlies van geleerde vaardigheden, verlies sociale betrokkenheid, problemen met het bewegingsapparaat, ernstige problemen met de taal en psychomotorische achterstand.
 1. Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd.
Ook wel het syndroom van Heller genoemd. De eerste twee levensjaren zijn de ontwikkeling van het kind normaal daarna vindt er een achteruitgang plaats op het gebied van taal, sociaal gedrag, communicatie en motoriek, ze raken in de opvolgende jaren de opgedane ervaringen weer kwijt. Verder gaan ze beperkt, herhalend of stereotype gedrag vertonen. Hier kan sprake zijn van een neurologische teruggang, een stoornis in het functioneren van de hersenen. Met name schizofrenie moet hier uitgesloten worden.
 1. Stoornis van Asperger.
Het syndroom van Asperge is een diep doordringende ontwikkelingsstoornis welke zich door beperkingen in de sociale interacties en een beperkt aantal interesses en activiteiten kenmerkt. Anders dan bij klassiek autisme is er geen sprake van vertraging in de ontwikkeling van de taalvaardigheid, het denkproces of aanleren van vaardigheden op jonge leeftijd. Er is een normale of soms hoge intelligentie en een gemiddelde neiging tot het maken van contact. De stoornis van Asperger leidt hierdoor tot ernstige beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen.
 1. PDD-NOS.
Pervasive developmental Disorder-Not Otherwise Specified. Pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven (inclusief atypisch autisme). Deze groep voldoet net niet aan de symptomen beschreven onder klassiek autisme. Het is een milde vorm van autisme en is in het vorige nummer van Ayurveda Actueel genoemd als een aandoening die vaak samengaat met ADHD.
Deze aandoening veroorzaakt een ernstige en ingrijpende beperking in de ontwikkeling van de sociale interactie, samen met tekortkomingen in (non)verbale communicatieve vaardigheden of de aanwezigheid van stereotype gedrag, interesses en activiteiten.
Atypisch autisme wordt vaak gezien bij kinderen met ernstige mentale achterstand of bij kinderen met een ernstige specifieke ontwikkelingsstoornis van het taalvermogen.
 
CRITERIA / SYMPTOMEN KLASSIEK AUTISME
Symptomen van klassiek autisme komen meestal al op heel jonge leeftijd voor. Vóór het derde levensjaar en zijn vaak progressief. De overige vier verschijningsvormen binnen het autisme spectrum hebben duidelijke maar wisselende raakvlakken met de klassieke vorm van autisme met als belangrijkste resultaat de diepgaande ontwikkelingsstoornis waardoor een persoon matige tot ernstige problemen heeft met het functioneren in de maatschappij.
Het stellen van de diagnose hangt nog steeds sterk af van observaties gedaan door psychologen en psychiaters. Het is pas van de laatste jaren dat de geneeskunde opzoek is naar meetbare gegevens die verband houden met autisme die ook al enig resultaat op leveren zoals bijvoorbeeld het serotonine gehalte in de hersenen en de relatie darmflora en verstoorde celstofwisseling. Slechts in een enkel geval is er sprake van een concrete objectieve vaststelling b.v. gen onderzoek bij de ziekte van Rett.
 
Klassiek autisme leidt al op zeer jonge leeftijd - vóór het 3e levensjaar - tot een achterstand op 1 of meer van de volgende gebieden; sociale contacten; taal als middel bij sociale contacten en symbolisch - of fantasiespel. De eerste twee van de autisme triade. Uit jarenlange behandeling van autisme is gebleken dat hoe eerder men met een behandeling begint des te beter zijn de resultaten. Het is dus van belang om de juiste diagnose in een zo vroeg mogelijk stadium te maken. Voor baby’s zijn er de volgende globale richtlijnen. Waneer een baby dit gedrag vertoont kan er reden zijn om een beter onderzoek op te starten.
 1. Bij 12 maanden brabbelt de baby nog niet
 2. Bij 12 maanden maakt het nog geen gebaren (wijzen, zwaaien, pakken)
 3. Bij 16 maanden uit geen enkel woord
 4. Bij 24 maanden kan het geen twee woord zinnen uiten
 5. Op iedere leeftijd, verlies van taalvaardigheid en sociale vaardigheden.
 
Neurologie.
Van kinderen met ASS is het volgende over de hersenontwikkeling bekend geworden. Waarom de hersenen zich anders ontwikkelen is nog niet bekend, wellicht dat de hierna genoemde mogelijke oorzaken van invloed zijn.
o    Hersengroei snelheid[ii]. In het eerste levensjaar groeien de hersenen extreem snel waardoor 1 op de 4 kinderen een grotere hersenomvang heeft.
o    Hersenvolume is door deze versnelde groei vergroot. Dit geldt niet voor alle breindelen.
o    Hersenstructuur is anders.
o    Vertraagde informatie verwerking[iii] en over meer schakels waardoor de effectiviteit aanzienlijk minder wordt.
 
Onderstaande autisme triade (gedragssymptomen) wordt als richtlijn door psychiaters gehanteerd om ASS bij kinderen en volwassen te constateren.
1.    Kwalitatieve beperkingen in de sociale - en gevoelscontacten.
Voor de diagnose klassiek autisme moeten tenminste 2 van de volgende 4 symptomen via observatie worden vastgelegd:
o    Duidelijke stoornissen in het gebruik van normaal non-verbaal gedrag zoals oogcontact en aanraking.
o    Er niet in slagen met leeftijdgenoten relaties op te bouwen die passen bij de leeftijd. Geen speelkameraden of vrienden en meestal buiten de groep vallen.
o    Een tekort in het spontaan met anderen delen van plezier, bezigheden of prestaties.
o    Afwezigheid van sociale of emotionele wederkerigheid, zoals iets terugdoen voor een ander of blijk geven van iemand aardig vinden wanneer een ander dit aanreikt en vriendschap sluiten.
2.    Kwalitatieve beperkingen in de communicatie en taal.
Voor de diagnose klassiek autisme moeten tenminste 1 van de volgende 4 symptomen via observatie worden vastgelegd:
o    Achterstand in de ontwikkeling van de gesproken taal, of afwezigheid van taal.
o    Bij kinderen met voldoende spraak duidelijke beperkingen in het vermogen een gesprek met anderen te beginnen of te onderhouden.
o    Stereotype en herhaald taalgebruik of eigenaardig woordgebruik.
o    Afwezigheid van spontane fantasiespelletjes (\\\'doen-alsof\\\' spelletjes) of sociale imiterende spelletjes (\\\'nadoen\\\' spelletjes) passend bij het ontwikkelingsniveau.
3.    Beperkte, zich herhalende stereotype patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten.
Voor de diagnose klassiek autisme moeten tenminste 1 van de volgende 4 symptomen via observatie worden vastgelegd:
o    Uitsluitend bezig zijn met 1 of meer stereotype en beperkte patronen van belangstelling welke niet normaal is wat betreft intensiteit of richting. Bij voorbeeld een intense belangstelling voor bepaalde voorwerpen (batterijen, magneten, klokken) of onderwerpen (onweer, zeemeerminnen, molens).
o    Duidelijk star vastzitten aan specifieke niet-functionele gewoonten of rituelen. (Bijvoorbeeld een vaste volgorde bij het aankleden of een vaste route door de supermarkt).
o    Stereotype en zich herhalende lichaamsbewegingen, bijvoorbeeld fladderen of draaien van hand of vinger of complexe bewegingen met het hele lichaam.
o    Aanhoudende preoccupatie met delen van voorwerpen (bijvoorbeeld het aanhoudend kijken naar het bewegen van de slinger van een klok).
 
 
MOGELIJKE OORZAAK & RISICOFACTOREN
Veel is nog niet of onvoldoende onderzocht op het gebied van de oorzaken van autisme. Wel zijn er in de afgelopen decennia een flink aantal aanwijzingen ontstaan waaruit blijkt dat onderstaande punten een belangrijke rol spelen bij ASS.
In de volksmond wordt autisme als een genetische afwijking gezien echter tot op heden is er geen genetische oorzaak gevonden, behalve bij de stoornis van Rett. Dit maakt het nog steeds erg aannemelijk om de belangrijkste oorzaken te zoeken in de anatomie en fysiologie van de hersenen, voeding, leefstijl en spijsvertering. In medische onderzoeken en in de praktijk wordt steeds meer gekeken naar de relatie tussen het functioneren van de hersenen en het functioneren van de darmen (stofwisseling). In de darmen worden namelijk veel voedingsstoffen (koolhydraten, eiwitten en vetten), mineralen, vitaminen, hormonen en enzymen klaargemaakt voor opname in de bloedbaan. Deze stoffen voeden en beïnvloeden ook de hersenen. Darmstoornissen veroorzaakt door micro-organismen, verkeerde voeding of toxinen kunnen verstrekkende gevolgen hebben op de groei en ontwikkeling van het hele lichaam, het functioneren van de geest en de gedragingen.
Omgekeerd geven de hersenen weer signalen aan het lichaam en vertelt wat het nodig heeft. Wanneer de hersenen in de communicatie met het lichaam niet de goede signalen kan afgeven in de vorm van hormonen of enzymen (b.v. door gebrek aan de juiste bouwstoffen) kan er uiteindelijk een breuk ontstaan/miscommunicatie tussen beide. Dit kan resulteren in gedragingen die niet aansluiten bij wat de persoon werkelijk wil, b.v. graag contact willen maken met leeftijdgenoten maar dit niet kunnen.
Onderstaande mogelijke oorzaken van autisme omvatten het hele Autisme Spectrum. Als laatste mag opgemerkt worden dat ook al zijn veel wetenschappers het nog niet met elkaar dit toch duidelijke vingerwijzingen zijn:
 1. Toxinen.
Het systematisch ophopen van toxinen in het lichaam en daardoor ontregeling van het spijsverteringsstelsel en immuunsysteem; zoals kwik en andere giftige metalen. We kunnen toxinen op een aantal manieren binnen krijgen en vervolgens opslaan in het lichaam:
                     I.    door een verminderd functioneren van Pitta, het spijsverteringsvuur, ontstaat ophoping van ama. Een te hoog of te laag Pitta verkleint voedingsstoffen verkeerd of onvoldoende waardoor het niet opgenomen kan worden in de cellen.
                   II.    door een te veel aan vervuilde voedingsmiddelen, fastfood, kant en klare maaltijden, groenten en fruit behandeld met pesticiden, denk aan bijvoorbeeld kleur-, geur en smaakstoffen.
                  III.    door een vervuilde omgeving (lucht-, bodemverontreiniging).
                  IV.    door vaccins met een conserveermiddel op basis van kwik o.a. bekend onder de naam thimerosal[iv].
 1. Vaccinatie & antibioticakuur.
 
Ons immuunsysteem berust op twee belangrijke systemen die ongewenste micro-organismen uit het lichaam moeten houden of verwijderen. Het eerste verdedigingsmechanisme is de natuurlijke bacterie flora in de dikke darm en op de huid. Deze bacteriën werken op een harmonische manier samen met het lichaam en voorkomen doordat ze in zo’n grote getale aanwezig zijn dat ziekmakende micro-organismen geen kans krijgen te gedijen. De tweede verdedigingslinie is die van de witte bloedcellen. Zij vernietigen micro-organismen en virussen die zich bij voorbeeld in de bloedbaan bevinden of maken ze op een andere manier onschadelijk. Daarvoor hebben zij informatie nodig. Baby’s hebben voor een deel al hun eigen informatie vanuit de genen maar zijn in het eerste jaar sterk afhankelijk van de in de moedermelk aanwezige tegen allerlei voorkomende microben. In een later stadium wordt dit verder uitgebreid doordat de witte bloedcellen ziektes tegenkomen in het lichaam en dan een pasklaar antilichaam ontwikkelen. Wanneer de microben verslagen zijn en het lichaam weer normaal gaat functioneren (na een ziekte) wordt deze informatie vastgehouden door een aantal antilichamen op te slaan. Treedt dezelfde ziekte weer op dan heeft het lichaam een snel antwoord en kunnen ziektesymptomen uitblijven.
 
Vaccinaties en antibioticakuren kunnen op een aantal manieren ingrijpen in ons immuunsysteem en dan met name de natuurlijke bacteriën.
a)    Door toediening van vaccins met verzwakte virussen. Deze kunnen bij een verlaagde immuniteit opgeslagen worden in het lichaam en bij verdere verzwakking van het immuunsysteem problemen veroorzaken. Virussen nestelen zich in het spijsverteringsstelsel waar ze veel onrust veroorzaken door bijvoorbeeld de goede bacteriën te doden en gifstoffen te produceren.
Over vaccins en hun invloed op autisme is nog niet veel gepubliceerd. Wij adviseren u dan ook om de positieve effecten van vaccinatie niet naast u neer te leggen. Zij hebben veel ernstige ziektes teruggedrongen. Wel raden wij u aan uw kind te laten vaccineren wanneer het kerngezond is en eventueel naar andere vaccins te vragen waarin bepaalde conserveermiddelen niet gebruikt worden. Vraag er altijd naar bij uw behandelend arts.
b)    Na een antibioticakuur zijn vaak de lichaamseigen micro-organismen  ernstig verzwakt waardoor de verkeerde micro-organismen (bacteriën, gisten en schimmels) een kans krijgen om explosief te gaan groeien. Dit explosief groeien kan ernstige problemen veroorzaken in het spijsverteringsstelsel.
Er kunnen dan grote biochemische veranderingen ontstaan in de lichaamscellen veroorzaakt door stofwisselingsproducten (toxinen) van micro-organismen[v] in de darmen.
     Micro-organismen die dit o.a. veroorzaken is een bepaalde soort Clostridia. Deze microben hebben stofwisselingsproducten die erg veel lijken op de stofwisselingsproducten die in onze darmen en lichaamscellen aangemaakt worden. Ze lijken daardoor lichaamseigen maar zijn dit niet. Dit kan verstoringen geven op cellulair niveau met een ingrijpend effect op het lichamelijk en geestelijk functioneren van de persoon. Mogelijke klachten kunnen zijn: apathie, depressiviteit, libido, concentratiestoornissen, bewegingsarmoede, emotionele controle, onrust, mimiek, rigiditeit, motivatie, opmerkzaamheid.
Na een Antibioticakuur verkeerde microben in het spijsverteringskanaal met als gevolg vorming van ongewone peptiden uit tarwe en melk[vi].
     Het gebeurt nogal eens dat een schimmel genaamd candida (gist die zich gedraagt als een schimmel) via voeding of anderszins het lichaam binnen dringt maar in eerste instantie geen problemen veroorzaakt. Door het toedienen van antibiotica is het mogelijk dat er in het spijsverteringskanaal of elders candida ineens wel kan gaan groeien. Wanneer deze te veel de overhand krijgen kan er een ‘lek’ (kleine perforaties) ontstaan in de darmen waardoor er onvoldoende afgebroken eiwitten in het bloed komen. Deze eiwitten die opiaat activiteiten vertonen verstoren allerlei stofwisselingsprocessen in de cel en in de hersenen. Ook ongewone koolhydraten komen in de stofwisseling terecht en veroorzaken allerlei problemen. Het is niet onvoorstelbaar dat wanneer dit op zeer jonge leeftijd gebeurt dit de groei en het functioneren van de hersenen negatief beïnvloedt. Mogelijke klachten kunnen zijn: pijndrempel, vermoeidheid, obstipatie, IBS, hoofdpijn, virale gevoeligheid, slaapproblemen, bezorgdheid, depressiviteit, stemmingswisselingen, paniek, obsessief gedrag, fobieën, asociaal gedrag, conditioneerbaarheid.
 1. Tekort aan vitaminen B6, B12 en taurine[vii].
Dit te kort kan ontstaan door verkeerde micro-organismen in het lichaam maar ook door zwangerschappen of vegetarisme. Mogelijke klachten kunnen zijn: stressreactiviteit (licht, geluid, rook, snel schrikken), angsten en fobieën, verstoord zelfbeeld, perfectionisme, ontstekingsgevoeligheid, darmproblemen, epilepsie, krampen, stuipen, verslaving, gedragstoornissen, neurologische klachten, hypertensie. Symptomen die veel voorkomen bij autisme.
 1. Overerfelijkheid.
Hierover zijn nog geen wetenschappelijke feiten beschikbaar. Aangenomen wordt dat er bij ASS sprake is van een complexe interactie van meerdere genen[viii]. Alleen bij Rett is één gen verantwoordelijk gevonden.
Genetisch zwak immuunsysteem.
Het komt binnen families voor dat er sprake is van een genetisch zwak immuun systeem. Wanneer dit het geval is kan men vatbaarder zijn voor bovengenoemde risico’s.
 1. Ernstige verwaarlozing in de jeugd jaren.
Wanneer de persoon in normale omstandigheden wordt gebracht verdwijnen de meeste symptomen geleidelijk.
 
 
COMORBIDITEIT.
Van de volgende aandoeningen is bekend dat die samen kunnen gaan met autisme spectrum stoornissen:
Psychische stoornissen:
 1. Wat betrekkelijk veel voorkomt bij klassiek autisme is kinderen met een verstandelijke handicap. Van elke 10 kinderen met een autistische stoornis hebben slechts 3 een normaal IQ, 3 anderen hebben geringe of matige beperkingen en de overige 4 zijn ernstig beperkt in het intellectueel functioneren.
 2. OCS Obsessieve compulsieve stoornis ook wel bekend als dwangneurose.
 3. In de praktijk wordt geschat dat ten minste 1 op de 3 kinderen met een autismespectrum stoornis tevens last heeft van ADHD (zie Ayurveda Actueel van oktober/november 2009).
 4. Onder volwassenen met autismespectrum stoornissen die worden behandeld is depressiviteit waarschijnlijk de meest voorkomende bijkomende stoornis. Cijfers zijn niet voorhanden.
Ernstige fysieke stoornissen:
Minder dan 10% van de mensen die aan ASS lijden hebben een lichamelijke ziekte die mogelijk verband houdt met ASS. De meest voorkomende zijn:
 • Tubereuze sclerose (verhardingen van weefsel) komt bij mensen met autismespectrum stoornis ongeveer 100 maal vaker voor. De oorzaak voor dit verband is nog onbekend.
 • Epilepsie komt veel voor bij autismespectrum stoornis; gemiddeld 17%. Van de autisten met een laag IQ heeft driekwart last van epileptische aanvallen.
Uit statistische gegevens[ix] over ASS komen de volgende opvallende ongemakken voor:
  • Na genoeg altijd is er sprake van een slechte spijsvertering
  • 25 % heeft chronische diarree
  • 25 % heeft obstipatie
  • Vaak is er sprake van ontsteking van de darm met als gevolg een dramatische opname rem van nutriënten
  • Vaak is de normaal aanwezige flora aangetast
 
Uit bovenstaande blijkt wel dat autisme geen eenvoudig te behandelen stoornis is. Door allerlei omstandigheden zijn er meerdere klachten en probleemvelden die op een deskundige wijze aangepakt dienen te worden. Daar waar het stoornissen van de darmen betreft maar ook het verminderen van de belasting van het lichaam met de verkeerde voedingsmiddelen, toxinen of leefwijze kan Ayurveda hulp bieden. Hoe Ayurveda naar ASS kijkt als stoornis volgt nu.
 
 
AUTISME & AYURVEDA.
Zoals bij alle stoornissen zal Ayurveda niet zozeer kijken naar de vorm waarin een stoornis zich uit maar meer naar de onderliggende patronen. De balans of onbalans van de 5 elementen in het tridoshas systeem, de spijsvertering (Agni), het ama (afvalstoffen), de malas (uitscheidingsproducten) en de zeven weefsels (dhatus) en daarbij natuurlijk ook de triguna de aard en balans van de geest. Autisme is zo’n stoornis waarbij er sprake is van een heel divers aantal mogelijke verstoringen. Doordat autisme een Vata aandoening is zijn kinderen met relatief veel Vata in de basisconstitutie gevoeliger voor de aandoeningen. Door de mate van verstoringen in het lichaam waar te nemen en te beoordelen kan een behandel plan opgesteld worden met als doel het verminderen van de klachten en een balans creëren zo dicht mogelijk bij die van de oorspronkelijke basisconstitutie.
 
 
TRIDOSHA & AGNI.
Algemeen
Al de hier boven genoemde mogelijke oorzaken en risicofactoren bij autisme geven aan dat Vata in een enorme onbalans is en dan met name Prana Vata, waar het gedrag, communicatie en motoriek betreft.
Daar waar het een disfunctie is van het hersenweefsel kan het naast een Prana Vata verstoring ook een verstoring zijn van Tarpaka Kapha door o.a. verkeerde of onvoldoende voeding, nodig voor het goed functioneren van hersenen- en ruggenmergweefsel.
Onbalans in het functioneren van de hersenen en zintuigen kan daaraast veroorzaakt worden door Sadhaka Pitta. Deze zorgt o.a. voor het juist opnemen, opslaan en reproduceren  van gegevens in de hersenen. Sadhaka Pitta kan in verband gebracht worden met hormonen en enzymen. In de hersenen zorgen zij voor de juiste overdracht van informatie. Wanneer Sadhaka Pitta verstoord is is er sprake van te veel, te weinig of het verkeerd functioneren van deze hormonen en enzymen.
Wanneer er sprake is van een verstoorde Agni, spijsvertering, kan de oorzaak divers zijn:
·         zowel Samana Vata (balans brengend, verdeling van het voedsel naar de weefsels) als Apana Vata (het uitdrijven van de uitscheidingsproducten, urine, feces, zweet) verstoringen zijn mogelijk. Te veel Apana Vata kan constipatie veroorzaken. Te veel Samana Vata kan o.a. verstoringen geven door indigestie, slechte opname van koolhydraten, eiwitten of vetten, diarre, nerveuze maag, gasvorming.
·         er kan sprake zijn van Krimi (kleine beestjes), de Ayurvedische naam voor  parasieten en micro-organismen. Er is dan vaak sprake van diarree, een natuurlijke reactie van het lichaam voor uitdrijving. Dit kan doordat  Apana Vata verhoogd is .
·         de kwaliteit en kwantiteit van het spijsverteringsvuur kan verstoord zijn. Het betreft hier alle spijsverteringsappen (maagzuur, enzymen) die koolhydraten, eiwitten en vetten afbreken. Dit kan al in de maag zijn (Jathar Agni) waar de grove verkleining van het eten plaats vindt, maar ook in de darmen of de lichaamsweefsels. Afhankelijk van waar de Agni verstoring zit kan gekeken worden naar de doshas (elementen), dhatus en ama welke te veel of te weinig actief of aanwezig zijn.
·         Wanneer er sprake is van te veel toxinen of ama in het lichaam kan dit terug gevonden worden in een te veel aan Kapha en/of een overactief Vata die vaak ook nog uit zijn vaste plaats is. Toxinen komen o.a. in het lichaam door verkeerde voeding of te snelle of onvolledige (langzame) vertering.
Voor een overzicht van de doshas en subdoshas hun zetel en functie kunt u het vorige nummer van Ayurveda Actueel raadplegen, artikel ADHD.
 
Tridosha & verstoring van de hersenfunctie.
Een van de opvallendste zaken bij autisme is het anders functioneren van de hersenen waardoor de beleving van waarnemingen, interpretaties en conclusies vaak anders, maar zeker uniek, uitvallen.
Prana Vata zorgt voor het normaal functioneren van de hersenen, het ruggemerg, de zenuwen en de zintuigen. Prana Vata vindt zijn voeding in een juiste ademhaling en gezonde frisse buitenlucht. Wanneer Prana Vata te actief is wordt het leerproces overactief, informatie komt te snel binnen, het opslaan kan verkeerd verlopen, het reproduceren kan te snel en b.v. in losse stukken opgeroepen worden (weinig samenhang). ADD/ADHD kan een gevolg zijn. Te weinig Prana Vata kan zich uiten in het niet kunnen leren of opnemen van informatie, langzaam opslaan en reproduceren. Bij te veel Prana Vata kan hypergevoeligheid en reactiviteit van de zintuigen optreden, prikkelbaarheid en overbelasting.
Tarpaka Kapha voedt en beschermt zenuwen en hersencellen (Majja Dhatu). Tarpaka Kapha functioneert goed bij voldoende rust en wanneer het Majja Agni (enzymen voor de bouw van zenuwweefsel (merg)) de juiste bouwstenen (vetten) aangeleverd krijgt. Dit hangt af van wat we eten en of het lichaam het op een juiste manier omzet (spijsverteringsvuur) tot geschikte Majja Dhatu bouwstoffen. Omdat zenuwcellen voor een belangrijk deel bestaan uit speciale vetten is het eten van meervoudig onverzadigde vetten uit bijvoorbeeld vis maar ook oliën zoals sesamolie, lijnzaadolie en ghee bij uitstek geschikt om Majja Agni van de juiste bouwstenen te voorzien voor het vormen van Majja Dhatu.
Wanneer de geest verstoord wordt door te veel, te weinig of verkeerde enzymen of hormonen die de hersenfunctie regelen kan er sprake zijn van Sadhaka Pitta die verstoord is. Dit kan veroorzaakt worden door toxinen, verkeerde voeding en Vata die verstorend werkt.
Gezonde voeding, ontgiften en Vata kalmeren vormen de basis voor het herstellen van Sadhaka Pitta, Prana Vata en Tarpaka Kapha.
 
 
Tridosha & verstoring van de zintuigen.
Veel autisten hebben hypergevoelig zintuigen dit uit zich in bijvoorbeeld moeite hebben met plotselinge of harde geluiden, fel zonlicht, plotseling wisselende temperaturen of luchtstromen, te veel geur- smaaksensaties, aanrakingen anders dan van bekende, te veel drukte niet verdragen, enzovoorts.
Het overgevoelig zijn van de zintuigen kan net als bij verstoring van de hersenen door de drie doshas veroorzaakt worden. Wanneer m.n. Prana Vata overactief is wordt niet alleen de geest hyper maar ook de zintuigen. Prikkels kunnen versneld doorgevoerd worden naar de hersenen. Wanneer de hersenfunctie ook hyperactief is kan er zogezegd wel eens kortsluiting ontstaan. Een ander probleem is dat het een vicieuze cirkel wordt van snel geprikkelde zintuigen en hersenen.
De oorzaak van hyperactiviteit kan ook in de darmen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld verkeerde micro-organismen en toxinen. Een goede analyse van de oorzaak van het slecht functioneren van de darmen kan veel aan het licht brengen.
 
Tridosha & verstoring van de darmen.
Zoals al eerder genoemd zijn er een aantal mogelijke verstoringen in de darmen die van belang kunnen zijn bij autisme. Stoornissen in de darmen uiten zich meestal in constipatie,  dunne ontlasting, een branderig gevoel of een vettige ontlasting. Wanneer hier sprake van is wordt gekeken naar de oorzaken zoals genoemd onder verstoord Agni. Een verstoorde dikke darm kun je  beïnvloeden door bijvoorbeeld Vata verlagende of verhogende maatregelen, Krimi verwijderen, darmen reinigen van toxinen en andere afvalstoffen en de balans met de normale dikke darm flora herstellen. Daar waar er problemen met de dunne darm zijn kan purgeren een oplossing zijn.
Het herstellen van het Agni in de maag en de dunne darm is van groot belang. Hier vindt namelijk de eerste afbraak van voedsel en eerste vorming van de juiste bouwstoffen voor de diverse weefsels plaats. Dit proces aanmaak van de juiste bouwstoffen gaat vanaf de mond tot in de endeldarm door. Ook wanneer bouwstoffen in de bloedbaan zijn gekomen vinden er nog allerlei transformaties plaats tot de juiste bouwstoffen tot in de weefsels zelf, zodat de juiste bouwstenen in de cel worden opgenomen. Het eten van bijvoorbeeld geharde plantaardige vetten (frituur) verstoren het opname vermogen van de lichaamscellen. Deze vetten gaan in de celwand zitten en door hun bouw verhinderen zij dat goede voedingsstoffen de cel binnen kunnen gaan. Meervoudig onverzadigde vetten eten verhelpt dit probleem na een tijdje.
Door onder andere verkeerde voeding en chronische infecties kan het gebeuren dat er bouwstenen worden aangeboden aan de cel die wel lijken op de gewenste maar het net niet zijn. Dit geeft een ernstige verstoring van het functioneren van de cel wat op zijn beurt weer invloed heeft op de werking van het zenuwstelsel en het functioneren van de hersenen. Vrij zijn van Krimi en toxinen, een goede voeding en een gezonde spijsvertering is een must!
 
 
BEHANDELING.
 
Het belangrijkste uitgangspunt bij het behandelen van autisme is:
 • het verwijderen van parasieten, verkeerde micro-organismen en toxines uit het lichaam.
 • het herstellen van de natuurlijke balans van de doshas en weefsels
 • de lichaamscellen weer van voldoende energie en bouwstoffen voorzien zodat zij zichzelf verder kunnen herstellen.
 
Om dit op te starten is het verstandig om naar een gekwalificeerde Vaidya te gaan die eerst de basisconstitutie van het kind kan bepalen en de afwijkingen daarvan. Dan kan er gericht begonnen worden met een therapie.
 
Wanneer er sprake is van een kind met autisme is het belangrijk dat de moeder zich strikt houdt aan de voorgeschreven leefstijl, dieet en andere remedies voor ongeveer een half jaar tot een jaar voorgeschreven door een Vaidya. Voor de beste resultaten is een meervoudige aanpak gewenst.
Een behandeling is volledig pasklaar gemaakt voor ieder persoon afzonderlijk, afhankelijk van de ernst en het aantal symptomen dat zich uit. Daarbij komt dat ieder kind weer anders reageert op een behandeling. Voorkom dus zelf medicatie.
 
Algemene dieetregels:
 • Alle maaltijden dienen een Vata kalmerende invloed te hebben met smaken als zoet, zuur en zout. Zij dringen Vata terug.
 • Eet geen rauwkost, kook alles bij voorkeur vers.
 • Drink en eet alles warm.
 • Vetten: gebruik bij voorkeur zuivere lijnzaadolie, ghee, olijf olie is een redelijk alternatief.
Lijnzaad olie heeft meervoudig onverzadigde vetzuren die ook voorkomen in zenuwbanen en de hersenen.
Een van de kwaliteiten van ghee is dat het de vetoplosbare chemicaliën verwijdert uit de hersenen en het zenuwstelsel. Hierdoor heeft het een ontgiftende werking op de hersenen, voedt de hersencellen en hersteld de schade veroorzaakt door de chemicaliën die autisme veroorzaken.
In de handel zijn ook omega 3 en 6 visolie capsules verkrijgbaar. Samen met teunisbloem en vit. A en D helpen zij het zenuwstelsel te herstellen.
 • Gebruik zoveel mogelijk organische voedingsmiddelen en dranken. Het verdient de voorkeur om het hele gezin een organisch natuurlijk dieet te laten volgen.
 • Thuis gemaakte lassi kan een dagelijks tijdens de lunch gegeven worden. Gebruik hiervoor kopje biologische yoghurt en kopje water meng dit met kruiden zoals kardemom eventueel kun je een beetje rietsuiker of ruwe suiker toevoegen. Om de spijsvertering te verbeteren kunnen kruiden als komijn, koriander en gember toegevoegd worden.
 • Voeg bij iedere maaltijd 5 – 6 druppels koriandersap toe.
 • Maak van vers geperst granaatappelsap een lichte verdunning en drink dit dagelijks. Bevat veel anti-oxidanten die helpen bij de ontgifting. Gojji bessen hebben een zelfde effect.
 • Water, gebruik alleen gefilterd water om mee te koken en te drinken. Omgekeerde osmose (Reversed osmosis filtration) is de zuiveringsmethode bij uitstek. Een roze kwarts steen in de waterkan zuivert en geeft energie aan het water.
 • In geval van constipatie kan men warme melk met ghee en gember nemen, eventueel gezoet met rietsuiker voor het slapen gaan. Een goed thuis hulpmiddel. Bij chronische constipatie kan men Triphala (3-5 tabletten) nemen met warme water.
 • Het is raadzaam om dagelijks 1 à 2 bekers vers sap te drinken. Sappen die geschikt zijn in geval van autisme:
  • Appel en druif
  • Druif en wortel
  • Appel en wortel
  • Lychee en appel
  • Mango en paw paw (moeilijk te verkrijgen)
  • Paw paw en ananas
Verse sappen helpen het lichaam te ontgiften, werken kalmerend en rustgevend op de mind en de zenuwen. Gebruik alleen vers organisch fruit en dan alleen wat er in het seizoen voorhanden is.
            Voorkom:
 • Alle geraffineerde en vooraf bereidde en chemische levensmiddelen zoals: witte suiker, chips, chocolade, witte bloem, fris dranken, eigenlijk veel van wat er tegenwoordig in de supermarkt voorhanden is.
 • Kliekjes eten.
 • Oud beschimmeld brood of ander levensmiddelen.
 • Oude kaas.
 • De smaken: zuur, bitter en wrang.
 • Koude dranken en levensmiddelen.
 • Eten en drinken uit de microgolf oven, kant en klare maaltijden en fast food.
 • Nachtschade groenten zoals de paprika, aubergine en aardappel.
 • Alle soja producten en afgeleide daarvan.
 
Wanneer je een lactose intolerantie hebt en ook geen biologisch organische melk kunt drinken is het raadzaam om amandelmelk of rijstemelk te drinken. Amandelmelk is te bereiden door ze een nacht te weken in water en vervolgens te pellen. Daarna in een blender mixen met water. Amandel melk is een uitstekend brain tonic en verjongingsmiddel.
 
Dagelijkse routines:
 • Masseer dagelijks de hele wervelkolom in met een iets warme Vata olie. Deze olie mag ook aangebracht worden op het derde oog (zesde chakra) en op de handen tot en met de ellebogen. Vata haar olie is ook heel geschikt voor het hoofd, vooral de top van het hoofd.
Is Vata haar olie duur meng deze dan 1:1 met sesam olie.
 • Amandel olie, een tonicum voor de hersenen mag ook dagelijks op het hoofd en de handen aangebracht worden.
 • Luisteren naar rustige muziek, mantras (Mahamrtyunja) en dergelijke brengt de geest tot rust en geeft balans.
In India wordt van de volgende mantra gezegd dat zij een van de sterkste mantras is naast de Gayatri Mantra. Dat het lezen van deze mantra iedereen geluk en gezondheid mag bezorgen.
 
Maha Mrityunjaya Mantra
 
Om triyambakam yajamahe
sugandhim pushti vardhanam
Uvarukamiva bandhanan
mrityor mukshia maamrutat
 
Vertaling:
Aum Lord Shiva, Heer met de drie ogen.
Hij die immer geurt en alle wezens voedt en laat groeien.
Zoals een rijpe komkommer bevrijd wordt van zijn stengel (door de boer)
Moge Hij ons bevrijden van de cyclus van geboorte en dood ten gunste van onsterfelijkheid.
 
 • Zoek zo veel mogelijk een echte warme relatie op met het kind / volwassene.
 • Zorg voor vaste dagindeling en patronen.
 • Probeer het kind zoveel mogelijk zelfstandig te maken met de dagelijkse routines.
 • Verbeter de reacties van het kind wanneer er veranderingen plaats vinden.
 • Zorg voor een goed oog contact.
 • Voorkom of verminder het autistisch zelf stimulerend gedrag.
 • Ook kun je regelmatig een kleibad geven. Gebruik hiervoor zuivere klei die je kunt kopen via betrouwbare winkels. Er mogen namelijk geen zware metalen of andere toxines inzitten. Klei onttrekt van nature zware metalen en toxines uit het lichaam.
 • Reinig de tong iedere ochtend voor de maaltijd. Aanslag op de tong is een indicatie voor ophoping van afvalstoffen en kan wijzen op een spijsvertering die uitbalans is, verkeerde voeding of te veel eten.
 
 
Medicinale kruiden:
Ayurveda kent een aantal kruiden die instaat zijn de toxines uit het lichaam te verwijderen en daarnaast het weefsel helpen herstellen. Alle hier vermelde kruiden kunnen het beste onder begeleiding genomen worden. Zelf uitproberen wordt afgeraden.
 
 • Liv.52
Deze kruiden formule ontgift het gehele lichaam en zuivert de lever waardoor op een vlotte manier zware metalen en andere giften uit het lichaam verwijderd worden. Het versterkt ook de werking van bijvoorbeeld Brahmi, wat gebruikt kan worden om de hersenen te ontgiften en de zenuwbanen te reinigen.
 • Brahmi, Bacopa monnieri.
Is een uitstekend neuro tonic, immuun regulator, adaptogeen, kalmerend, verbeterd het geheugen en leervermogen, activeert hersenfuncties, ontstekingsremmend, krampstillend, helpt in geval van astma, antiallergie en vangt vrije radicalen.
Kruid met rietsuiker gezoete melk met circa 1½ theelepel Brahmi poeder. In de ochtend als eerste drinken en in de avond voor het naar bed gaan. Gebruik biologisch organische melk van koeien die een goed en gelukkig leven hebben.
 • Voor dagelijks gebruik is het mogelijk om Brahmi ghee te drinken met wat warme melk.
Neem 2 kopjes zuivere koeien ghee en 2 theelepels Brahmi poeder, laat dit 3 – 4 uur pruttelen op een laag vuurtje. Laat dit mengsel afkoelen en doe in een glas warme melk circa 2 theelepels Brahmi ghee voor het naar bed gaan.
 • Cerebex Vishishst.
Versterkt het zenuwstelsel en weefsel, verhoogt mentale capaciteit en helpt het psychische evenwicht te herstellen.

Bij het gebruik van Ayurvedische kruidenpreparaten is altijd enige tijd nodig voordat men de werking ervan begint te ervaren, ongeveer 2-3 maanden. Het is belangrijk dat de kruiden consequent gegeven worden. Wanneer de ontgifting en het herstel van de lichaamscellen plaats vindt zal de dosering aangepast worden. Niet alle kruiden zijn vernoemd die gunstig zouden kunnen zijn bij het behandelen van autisme. Dit door de complexiteit van stoorniss